Orat Blanche


פרשת “לך לך” – דיון בעניין יחסי שרי והגר

פרשת “לך לך” היא הפרשה בה מתחילה להתפתח שושלת אבות האומה, בה מתחיל סיפור העם היהודי.כמו בפרשות רבות אחרות, גם בפרשה זו מספר רב של תת פרשיות. יציאת אברם ושרי מחרן אל ארץ כנען. ירידת כל החמולה למצרים עקב רעב בארץ וכולל רמיית מלך מצרים בגין שרי אשת אברם. חזרה […]

שרה מציגה את הגר בפני אברהם - רובנס